Иновативни практики в ОУ „Иван Вазов“

Иновативни практики в ОУ „Иван Вазов“

ОУ „Иван Вазов“ е иновативно училище. Нашата философия е, че трябва да имаме комплексна система за развитието на детето. Затова и практиките, утвърдени в училището, работят в няколко посоки: за практическото приложение на добитите познания; за физическото и емоционалното здраве на децата;  за ранното  чуждоезиково обучение.

 І. Промяна в образователната среда, позволяваща да се организира по нов начин работния ден и да се използват нови методи на преподаване:

         -За 1. и 2. клас:

1. Самостоятелен училищен сектор, създаващ защитена и спокойна среда за лесна адаптация на най-малките към учебния процес.

2. Кът с мека мебел в класните стаи, използващ се за педагогическата практика „Утринни срещи“. Чрез нея членовете на класа се опознават, работят заедно, изграждат доверие

3. Активно междучасие –изрисуваният с подвижни образователни игри коридор се превръща в място за активно междучасие, като задоволява необходимостта на децата от движение.

     -за 3., 4. – обособяване на експериментален кабинет по природни науки

    – 5. клас – работа с компютърен кабинет на колела, разширяващ възможностите на проектно базираното обучение.

ІІ. Въвеждане на ранно чуждоезиково обучение (1. и 2. клас): децата имат възможност да изучават английски език още от първи клас чрез игровия подход,  работа със софтуерната система Енвижън, с интерактивна дъска, чрез  драма техники. Тази година те показаха вече отлични резултати в Националното състезание “ Многознайко“- “ Аз зная английски език“.

ІІІ. Проектно базирано обучение:

    В  1. и 2. клас в часовете за занимания по интереси работим по програмата „Дизайн шампиони“, използваща метода дизайн мислене. Той формира умения за представяне на готов продукт, за екипност, творческо и критично мислене.

    В 3. и 4. клас един час седмично в ИУЧ по човекът и природата се провежда проектно базирано обучение, насочено  към природните науки. Разделени на екипи, децата ще работят с научноизследователски  комплекти. Някои от часовете ще протичат като бинарни уроци по ЧП и английски език.

   В 5. клас проектно базираното обучение ще разшири своя обхват, като включи и други предмети. Работата по един проект ще се разгръща последователно в часове по различни учебни предмети според аспектите на избраната тема.

ІV. Прилагане на профилактика за гръбначни изкривявания,  наднормено тегло и плоскостъпие като отговор на тенденцията за увеличаване на тези заболявания. Във всеки час по ФВС на учениците, участващи в иновацията, ще бъде включен комплекс от упражнения за профилактиката им.

V. Използване на сензорна стая за релаксация, обучение, терапия, психологическо въздействие. Стаята е новосъздадена и възможностите за работа в нея тепърва ще се разгръщат. Тук работят психолог, логопед и специален педагог, които ще съчетават по иновативен начин идеите на релационната психомоторика и мултисензорния принцип. Ще има приложение не само за деца със СОП, но и за тези, които изпитват моментен душевен дискомфорт или имат агресивно поведение.