Актуални национални програми и проекти

Национална програма ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структора на персонала“

Национална програма „Без свободен час“

Национална програма „Отново заедно“

Национална програма „Профилактика и рехабилитация“

АПСПО

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

Подкрепа за приобщаващо образование

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи