НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

  1. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
  2. НП „Иновации в действие“
  3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
  4. НП „ Без свободен час в училище“
  5. НП „ИКТ в училище“ – електронен дневник
  6. НП „ИТ бизнесът преподава“

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

  1. „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ BG05M20P001-3.005-0004
  2. „Подкрепа за успех“ BG05M20P001-2.011-0001
  3. „Образование за утрешния ден“ BG05M20P001-2.012-0001