НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

 1. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица
 2. НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
 3. НП „Иновации в действие“
 4. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
 5. НП „ Без свободен час в училище“
 6. НП „ИКТ в училище“ – електронен дневник
 7. НП „ИКТ в училище“ – интернет свързаност
 8. НП „ИКТ в училище“ – доизграждане на безжичен тип WiFi мрежи
 9. НП „С грижа за всеки ученик“
 10. НП „ИТ бизнесът преподава“

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

 1. „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ BG05M20P001-3.005-0004
 2. „Подкрепа за успех“ BG05M20P001-2.011-0001
 3. „Образование за утрешния ден“ BG05M20P001-2.012-0001