Предпазни мерки във връзка с обявената епидемия

Във връзка с обявената национална грипна епидемия, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръките на Националния оперативен щаб на територията на Република България училищното ръководство на ОУ „Иван Вазов”, гр. Харманли, препоръчва:

1.На 12 март 2020 година, когато учениците ще се върнат в училище след грипната ваканция, ще влязат в класни стаи, коридори и санитарни помещения, които са дезинфектирани. Това се прави, за да се осигури възможно най-добра защита на децата и училищния персонал от зараза.

2.Достъпът на външни лица, в т. ч и родители ще бъде разрешен до външния вход на училищната сграда. Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или онлайн. Ограниченията се налагат, за да се намали рискът от зараза.

3.Преди началото на учебните занятия и в края на всеки учебен час учителите ще напомнят на децата, че е препоръчително да си мият ръцете, за да намалят риска от зараза.

4.За неопределен период от време ще бъде ограничено организираното извеждане на деца на места, където има струпване на много хора.

Препоръки към родителите:

1.Ограничете максимално посещенията на децата си и на цялото семейство до закрити обществени места или такива, в които има струпване на хора (заведения, клубове, молове, магазини и др).

2.Максимално ограничете физическия контакт на децата и всички членове на семейството при среща с хора /ръкостискане, прегръщане, близко общуване/.

3.Подгответе детето си за предстоящите учебни занятия като му осигурите за престоя в училище лични предпазни средства /дезинфектант за ръце – гел или кърпички за дезинфекция на спиртна основа/. Обяснете му, след като почисти ръцете и лицето си, да поставя употребяваните материали в завързана найлонова торбичка и чак тогава да ги изхвърли в кошчетата за отпадъци на територията на училището.
4.Следeте за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му търсете медицинска помощ и осигурете условия то да остане у дома. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефона или онлайн.

Препоръки към ученици, учители и служители в училище:

1. Всички ученици, учители и служители да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището. Ръцете да се мият или да се дезинфекцират в края на всеки учебен час или всяко междучасие и задължително преди храна и след използване на тоалетна. Да се следи за проветряването на класната стая всяко междучасие и при възможност през учебните часове. Да се използва времето на междучасия и почивки за пребиваване на открито.

2. Да се спазва разстояние и дистанция между учениците в класната стая, коридорите, училищния стол и двор и т.н.

3.Учениците и учителите следва да бъдат търпеливи и да осигурят условия за работата на помощния персонал в училище при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасие или учебен час:

Благодарим Ви за разбирането и съдействието!