Награда за толерантно поведение

Награда за толерантно поведение

Най-толерантните деца във всеки клас днес получиха своите грамоти. Така, по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за втора поредна година бе отбелязан 16-и ноември –  Международния ден на толерантността. В часа на класа учениците от всяка паралелка отличиха своя най-толерантен съученик, като преди това обсъдиха темата за толерантността.