Информация за административните услуги, предоставяни от училищата

Във връзка с промените в Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, публикуваме промените, засягащи процедурите по:

  • Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
  • Приемане на деца в І клас  в държавните и в общинските училища
  • Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
  • 1.Инфо 138 – приемане и преместване
  • 2Инфо 153 – дубликати