Зумба тацьорите – участници в заключителната областна изява на клубовете по проекта „Твоят час“

Зумба тацьорите – участници в заключителната областна изява на клубовете по проекта „Твоят час“

Вазовските  зумба танцьори взеха участие в обща  изява по проекта „Твоят час“ на областно ниво. Община Харманли бе домакин на заключителния информационен ден „С песни и танци приятели да бъдем“, организиран от Регионалното управление на образованието  – гр. Хасково. Участваха над 220 ученици и учители от 10 населени места в областта – Димитровград, Свиленград, Тополовград, Ивайловград, Симеоновград, Любимец,  с. Конуш, с. Долно Ботево. Домакините – харманлийските училища, бяха представени от клуба за народни танци към ПГЕТ „Захари Стоянов“ с ръководител Виолета Желева и разбира се, от  възпитаници на ОУ „Иван Вазов“. Нашият клуб „Зумба“ изпълни танците „Хвърчило“, „Лимбо“ и „Кумбия“. Ръководител на трите групи към клуба  бе Наталия Василева.

Чрез тази изява, проведена на 05,10.2018 г., се показаха резултатите от работата на клубовете през двете години на проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Освен областният управител Станислав Дечев официални гости бяха Христина Боева, началник на РУО на МОН, Лазар Додев – гл. експерт в Дирекция „Квалификация” в МОН, зам.-областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и Никола Зайчев – председател на настоятелството на читалище „Дружба 1870” – Харманли.