Седмично разписание

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

УЧЕБНА 2020-2021 ГОДИНА

Седмична програма – втори срок 2020-2021 г.

Седм. разп. НЕ – 1 срок

седм. разп. ПЕ- 1 срок 2020-2021