НП „Учебници, учебни комплекти и учебни помагала“

През 2022 г. националната програма е насочена към необходимостта от създаване на
учебни помагала по общообразователните учебни предмети на чужд език за езиковите
гимназии, както и на учебни помагала за обучението в чужбина, на учебници и на учебни
комплекти за страната, а също и учебно помагало за деца и ученици чужденци, търсещи
или получили международна закрила и мигранти в задължителна училищна възраст.

Целите на програмата са:

 • Осигуряване на системата на училищното образование с учебни помагала на чужд
  език за обучение по общообразователни учебни предмети;
 • Осигуряване на системата на училищното образование с учебни помагала за
  подпомагане на обучението, организирано в чужбина, както и на учебници и на
  учебни комплекти за страната;
 • Осигуряване на условия за равен достъп до училищно образование и повишаване
  на качеството на образователния процес на търсещите или получилите
  международна закрила и мигрантите.