НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Една от основните задачи на образователната система е изграждане на училищна
общност в условията на подкрепяща и позитивна образователна среда. Съществен елемент е
взаимодействието между учители, ученици, родители, образователни медиатори, социални
работници и представители на общностите.

В условията на обучение от разстояние в електронна среда образователните медиатори и
социалните работници оказват съдействие на педагогическите специалисти за обмен на
информация между учители и родители, подпомагат родителите и учениците при
самоподготовката и упражненията и в сътрудничество със семейната общност мотивираха
много ученици да продължат обучението си. По време на преустановените присъствени
занятия в училище образователните медиатори и социалните работници съдействат на
педагогическите специалисти посредством всички общодостъпни канали за електронна
комуникация за подобряване на обмена на информация между учители и родители, оказваха
необходимата подкрепа на родителите при самоподготовката и упражненията на децата, като
им предоставяха необходимата за това информация.

Целите на програмата са:

  • Намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система на учениците от уязвимите групи;
  • Формиране на положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими групи и на техните родители;
  • Пълноценно участие в образователния процес и мотивация за активно приобщаване на техните деца в системата на училищното образование;
  • Оптимизиране на взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи чрез активното участие на образователните медиатори и социалните работници.