НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Дигитализацията на учебния процес е ключов елемент на модерното училище, чрез който
се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата ефективност и се подпомага
навлизането на иновации, базирани на информационните и комуникационните технологии
(ИКТ).

Целта на програмата е подобряване качеството и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии, внедряване на образователни иновации и създаване на условия
за устойчивото им развитие.