НП „Иновации в действие“

Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на
условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички
сфери на училищния живот. През 2017 г. иновативните училища са 184, а за 2021/2022 г.
вече – 510. Те извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез иновативни
практики, с които се търсят решения на организационни и съдържателни проблеми в
образователния процес.
През 2022 г. програмата е насочена към подкрепа на училища и на учители, реализиращи
иновативни дейности чрез създаването на иновативна учебна среда в класната стая,
иновативни методи на преподаване, както и към училища с иновативни практики и такива с
потенциал за развитие на иновации в областта на природните науки, дигиталните
технологии, инженерното мислене и математика (STEM).
Иновативните училищни модели, имащи потенциала да трансформират традиционната
педагогическа парадигма и образователна практика, най-често са свързани с:

 1. Иновативни методи – проектно-базирано обучение, екипна работа на ученици и
  учители и др.
 2. Нова организация на обучението – интердисциплинарни модули, съвместно
  преподаване, екипи от учители при промяна в учебното съдържание и нови учебни
  предмети.
 3. Изработване на методологии за интегративно учебно съдържание и преподаване по
  STEM.
  Националната програма подпомага и мотивира учителите и училищата да създават и
  прилагат подходящи методи на преподаване и ще се създаде методология за учители за
  преподаване в STEM среда в областта на природните науки, математиката и технологиите с
  цел повишаване на образователните резултати на учениците, придобиване на система от
  компетентности, трайни, цялостни знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към
  практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците и насочването им към
  професиите на бъдещето