НП “Бизнесът преподава“

Ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите,
които дават различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за
най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите, е ключов фактор за
подготовката на младите хора за живот и работа. Осъвременяването на квалификацията
на учителите в партньорство с бизнеса е от съществено значение за развиването у
младите хора на компетентностите, необходими за успешна бъдеща реализация.

Изпълнението на програмата има като краен ефект повишаване качеството на преподаването и формиране на знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите.