НП „Без свободен час“

Програмата е свързана с необходимостта от създаване на условия за непрекъснат
образователен процес на децата и учениците в детските градини (ДГ), в училищата и в
центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) при отсъствие на педагогически
специалист и на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда
(ОРЕС).

Целите на програмата са:

 • Осигуряване на непрекъснатост на педагогическо взаимодействие в училищата, ДГ и
  ЦСОП чрез възстановяване на средства за заплащане на реално взети учебни часове в
  училище и ЦСОП и астрономически часове в детската градина от педагогическите
  специалисти, които заместват отсъстващи от работа педагогически специалисти.
 • Осигуряване на условия за постигане на оптимална организация на обучението на
  деца и ученици в случаите, когато педагогическите специалисти изпълняват нормата
  си преподавателска работа в ОРЕС от дома си.