Документи

Заявления

 

Заявление ПГ

Заявление за постъпване в първи клас

Заявление за постъпване в пети клас

Заявление до класния ръководител за отсъствия до три дни

Заявление до директора за отсъствия над три дни

ЦДО записване

ЦДО отписване

Заявление за дубликат на документ

Отчет ЗДОИ

Отчет_ЗДОИ

 

 

 

 

Обавя зя назначаване на образователен медиатор

ОБЯВА

Приложение № 6 – длъжностна характеристика на обр. медиатор

 ________

________

________

Заповед за избран заявител по схема “Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за избран заявител по схема “Училищен плод“ и „Училищно мляко“

 

 

 

 

 Услуги от ОУ „Иван Вазов“

1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

2. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

3. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА

4. ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

ПРАВИЛНИК за дейността на ОУ „Иван Вазов“ за уч. 2016-2017 г.

Годишен план

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ОУ „Иван Вазов“ за уч. 2016-2017 г.

Правилник за дейността – 1 част

Правилник за дейността – 2 част

Правилник на дейността – 3 част

Правилник за дейността – 4 част

ПЛАН за противодействие на училищния тормоз между учениците 

План за противодействие на училищния тормоз

МЕРКИ за повишаване качеството на образованието 

Мерки за повишаване на качество на образование

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма равни възможности

ПРОГРАМА за намаляване броя на отсъстващите, за броя на учениците, преждевременно напусналите и за реинтегриране на отпадналите от образователната система

Програма за намаляване броя на отсъствията…

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Дневен режим уч. 2016-17 г.

ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния процес

Програма ЦДО

СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2016-2020 г.

Стратегия 2016-20 г. I част    Стратегия 2016-20 г. – II част