Документи

Обява за назначаване на образователен медиатор

ОБЯВА

Приложение № 6 длъжностна характеристика на обр. медиатор

 

 

 

 

 

Заявления

 

Заявление ПГ

Заявление за постъпване в първи клас

Заявление за постъпване в пети клас

Заявление до класния ръководител за отсъствия до три дни

Заявление до директора за отсъствия над три дни

ЦОУД записване

ЦОУД отписване

Заявление за дубликат на документ

Отчет ЗДОИ

Отчет_ЗДОИ

 

 

 

 

Обява за назначаване на образователен медиатор

ОБЯВА

Приложение № 6 – длъжностна характеристика на обр. медиатор

 ________

________

________

Заповед за избран заявител по схема “Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед плод и мляко sign

 

 

 

 

 Услуги от ОУ „Иван Вазов“

1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

2. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

3. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА

4. ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

ПРАВИЛНИК за дейността на ОУ „Иван Вазов“ за уч. 2020-2021 г.

sign ПДУ

Форми на обучение

заповед- форми на обучение

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ОУ „Иван Вазов“ за уч. 2020-2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН 2020-2021 sign

Учебен план за учебната 2020-2021 г.

УЧЕБЕН ПЛАН 2020-2021 г.-sign

ПЛАН за противодействие на училищния тормоз между учениците 

Механизъм

МЕРКИ за повишаване качеството на образованието 

Мерки за повишаване на качеството sign

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи-converted sign

ПРОГРАМА за намаляване броя на отсъстващите, за броя на учениците, преждевременно напусналите и за реинтегриране на отпадналите от образователната система

Programa za namalqvane na otsystviqta

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Организация на учебния ден

ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния процес

Програма ЦОУД

СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2016-2020 г.

Стратегия 2016-20 г. I част    Стратегия 2016-20 г. – II част