Документи

План прием за учебната 2022/2023 година

График на изпитите за самостоятелна форма на обучение

График-НЕ

График-ПЕ

 

Учебен план за учебната 2021 – 2022 година

Програмна система за ПГ към училището

Училищен учебен план 1 клас

Училищен учебен план 2 клас

Училищен учебен план 3 клас

Училищен учебен план 4 клас

Училищен учебен план 5 клас

Училищен учебен план 6 клас

Училищен учебен план 7 клас

 

СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2021-2024 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2021-2024

Информация за ЧСД в ОУ „Иван Вазов“

Информация за избрани спортни дейности

 

Етичен кодекс на ОУ „Иван Вазов“

ЕТИЧЕН КОДЕКС – 2021-22 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ „Иван Вазов“

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Годишен план за дейността на ОУ „Иван Вазов“ за уч. 2021-2022г.

ГОДИШЕН ПЛАН 2021-2022

Форми на обучение в ОУ „Иван Вазов“ за уч. 2021-2022г.

Заповед за форми на обучение

ПРАВИЛНИК за дейността на ОУ „Иван Вазов“ за уч. 2021-2022 г.

ПДУ-2021-2022 

Ред и организация за провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка, обучавани в самостоятелна форма на обучение

Заповед на директора №Б-310гр. Харманли, 12.08.2021г.

Заповед на директора №Б-310-1 гр. Харманли, 12.08.2021г.

 

Обява образователен медиатор 2021 – 2022

Обява образователен медиатор 2021 – 2022

 

Обява помощник на учителя

Обява помощник на учителя

График за изпитна сесия – 06.2021 – прогимназиален етап (самостоятелна форма)

Зап. 258-1 – 25.05

 

 

График за изпитна сесия – 06.2021 – начален етап

Зап. 257-1 25.05

План-програма за действие 2021г. за БДП

План-програма за действие2021г. за БДП

 

Заповед 122-1 (07.01)

Заповед 122-1 (07.01)

 

Заповед 121-1 – (07.01)

Заповед 121-1 – (07.01)

 

СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2021-2024 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2021-2024

 

Обява за назначаване на образователен медиатор

ОБЯВА

Приложение № 6 длъжностна характеристика на обр. медиатор

Заявления

Заявление ПГ

Заявление за постъпване в първи клас

Заявление за постъпване в пети клас

Заявление до класния ръководител за отсъствия до три дни

Заявление до директора за отсъствия над три дни

ЦОУД записване

ЦОУД отписване

Заявление за дубликат на документ

 

 

 

 

 

Отчет ЗДОИ

Отчет_ЗДОИ

Обява за назначаване на образователен медиатор

ОБЯВА

Приложение № 6 – длъжностна характеристика на обр. медиатор

 

 ________

________

________

 

Заповед за избран заявител по схема “Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед плод и мляко sign

 

 Услуги от ОУ „Иван Вазов“

1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

2. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

3. ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА

4. ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

 

ПРАВИЛНИК за дейността на ОУ „Иван Вазов“ за уч. 2020-2021 г.

sign ПДУ

Форми на обучение

заповед- форми на обучение

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на ОУ „Иван Вазов“ за уч. 2020-2021 г.

ГОДИШЕН ПЛАН 2020-2021 sign

Учебен план за учебната 2020-2021 г.

УЧЕБЕН ПЛАН 2020-2021 г.-sign

ПЛАН за противодействие на училищния тормоз между учениците 

Механизъм

МЕРКИ за повишаване качеството на образованието 

Мерки за повишаване на качеството sign

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи-converted sign

ПРОГРАМА за намаляване броя на отсъстващите, за броя на учениците, преждевременно напусналите и за реинтегриране на отпадналите от образователната система

Programa za namalqvane na otsystviqta

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЕТИЧЕН-КОДЕКС

ДНЕВЕН РЕЖИМ

Организация на учебния ден

ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния процес

Програма ЦОУД

СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУ „Иван Вазов“ за периода 2016-2020 г.

Стратегия 2016-20 г. I част    Стратегия 2016-20 г. – II част